ค้นหาแบบบ้าน
 
เลือกหาแบบบ้าน

พื้นที่ใช้สอย


ตารางเมตร

ค้นหา


New Home Designwww.buddy-home.com
หรือพิมพ์ไทย รับสร้างบ้านความรู้ เรื่องบ้าน / HomeTips [ View 1943 ] 
 
Download แบบฟอร์มอนุญาต

แบบฟอร์มที่ใช้ในการขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร

แบบฟอร์มที่ใช้ในการขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร ท่านสามารถไปขอแบบฟอร์มเหล่านี้ได้ที่สำนักงานเขต ฝ่ายโยธาได้ครับ

หรือจะดาวน์โหลดไปใช้งานจากที่นี่ก็ได้..

001.คำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือ รื้อถอนอาคาร (แบบ ข.1)
002.คำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร เคลื่อนย้ายอาคาร ดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถเพื่อการอื่น(แบบ ข.5)
003.หนังสือมอบอำนาจผู้ขออนุญาต
004.หนังสือยินยอมให้ทำการปลูกสร้างอาคารในที่ดิน
005.บันทึกของผู้ขออนุญาตและเจ้าของที่ดิน
006.หนังสือรับรองของ ผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม
007.หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงาน ตามมาตรา ๒๙(แบบน.๔)
008.หนังสือแจ้งการบอกเลิกผู้ควบคุมงานของผู้ได้รับอนุญาต ตามมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง(แบบ น.๕)
009.หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงานคนใหม่ ตามมาตรา ๓๐ วรรคสอง (แบบ น.๘)


001.คำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือ รื้อถอนอาคาร (แบบ ข.1)
ใช้สำหรับยื่นขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือ รื้อถอนอาคาร

[Form1.doc 27 KB] - [Form1.zip 4 KB]


 : : g o t o To p : :
002.คำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร เคลื่อนย้ายอาคาร ดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถ ที่กลับรถ
ใช้สำหรับยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร เคลื่อนย้ายอาคาร ดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถเพื่อการอื่น

[Form2.doc 38 KB] - [Form2.zip 8 KB]


 : : g o t o To p : :
003.หนังสือมอบอำนาจผู้ขออนุญาต
ใช้สำหรับกรณีที่ผู้ยื่นขออนุญาตไม่ใช่เจ้าของอาคาร ต้องให้เจ้าของอาคารเซ็นมอบอำนาจ

[Form3.doc 23 KB] - [Form3.zip 5 KB]


 : : g o t o To p : :
004.หนังสือยินยอมให้ทำการปลูกสร้างอาคารในที่ดิน
ใช้กรณีที่เจ้าของอาคารไม่ใช่เจ้าของที่ดิน.. ต้องให้เจ้าของที่ดินเซ็นยินยอมให้ทำการปลูกสร้างอาคารในที่ดิน

[Form4.doc 22 KB] - [Form4.zip 4 KB]


 : : g o t o To p : :
005.บันทึกของผู้ขออนุญาตและเจ้าของที่ดิน
ใช้สำหรับ บันทึกของผู้ขออนุญาตและเจ้าของที่ดิน

[Form5.doc 32 KB] - [Form5.zip 7 KB]


 : : g o t o To p : :
006.หนังสือรับรองของ ผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม
เป็นหนังสือรับรองของ ผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม ใช้ประกอบสำหรับยื่นขออนุญาต

[Form6.doc 32 KB] - [Form6.zip 7 KB]


 : : g o t o To p : :
007.หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงาน ตามมาตรา ๒๙(แบบน.๔)
เป็นหนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงาน ใช้ประกอบสำหรับยื่นขออนุญาต

[Form7.doc 28 KB] - [Form7.zip 6 KB]


 : : g o t o To p : :
008.หนังสือแจ้งการบอกเลิกผู้ควบคุมงานของผู้ได้รับอนุญาต ตามมาตรา ๓๐ วรรรคหนึ่ง(แบบ น.๕)
ใช้สำหรับยื่นเพื่อแจ้งการบอกเลิกผู้ควบคุมงานของผู้ได้รับอนุญาต

[Form8.doc 14 KB] - [Form8.zip 3 KB]009.หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงานคนใหม่ ตามมาตรา ๓๐ วรรคสอง (แบบ น.๘)
ใช้สำหรับยื่น แสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงานคนใหม่

[Form9.doc 27 KB] - [Form9.zip 4 KB]
 : : g o t o To p : :

 
 
ความรู้เรื่องบ้าน
 
+ ขั้นตอนการเริ่มต้นมีบ้าน
+ ความรู้...การประหยัดพลังงาน
+ ความรู้...งานระบบของบ้าน
+ ความรู้...การตกแต่งภายใน
+ ความรู้...การจัดสวน
+ ออกแบบบ้านให้ประหยัดพลังงาน
+ การออกแบบห้องต่างๆภายในบ้าน
+ ประเภทของชุดครัว
+ 100 เคล็คลับคู่บ้าน
+ Download สัญญาสำเร็จรูป
+ Download แบบฟอร์มอนุญาตลูกค้าที่ไว้วางใจเรา..

คุณ ชูชาติ ลิมวิดภูวัฒน์
หมู่บ้าน ปัญญา ซ.สวนหลวง

คุณ มุกดา วงศ์จักร์
หมู่บ้าน ปัญญา ซ.สวนหลวง

คุณ ดารณี กาญจนาอุปภัมภ์
หมู่บ้าน ชัยพฤกษ์ (วัชรพล)

คุณ จีราภรณ์ สุรเลิศรังสรรค์
หมู่บ้าน แมกไม้ รามอินทรา

คุณ มาโนช เคลือบวิจิตร
หมู่บ้าน มิตรประชา ปากเกล็ด

คุณ แสงเจริญ ธนาดำรงศักดิ์
ซ. ชินเขต 2/2

คุณ ศักดิ์ชัย กิจลือเกียรติ
รามอินทรา 46/1

คุณ สมเกียรติ ศรีรัตนประภาส
หมู่บ้าน เสรี ซ.ลาดพร้าว 101

คุณ อุษา ธรรมบันดาล
ซ.วัชรพล รามอินทรา

คุณ ทนงศักดิ์ ฉัตรจุฑามาส
อาคาร จุฑามาส ถ.วิภาวดีรังสิต

คุณ ทวีเกียรติ โรจนวนิชชากร
หมู่บ้าน วิสุทธาวิลล์ รามอินทรา

คุณ สมชาติ ภูมิธรานนท์
หมู่บ้าน วินด์มิลล์ บางนา

คุณ สมชาย ภูมิธรานนท์
หมู่บ้าน เสรี อ่อนนุช

คุณ วันทนีย์ อร่ามเรืองสกุล
หมู่บ้านกฤษตยา บางพลี

ดร. ชูเกียรติ เฉลิมพันธ์พิพัฒน์
ซ.วิภาวดี 22 ถ.วิภาวดี-รังสิต

คุณ สุอัมพร พุทธิบาลเจริญศรี
หมู่บ้านเสรีเทพารักษ์

คุณ จิราวดี สืบเพ็ชร
ซ.งามวงศ์วาน 23

คุณ สายฝน เหรียญทองชัย
ซ.เรืองทอง 1 ลาดพร้าว โชคชัย 4

คุณ สุวัชชัย เอกชัยศิริ
ถ. ติวานนท์ 23

คุณ พัฒนา สุธีระกุลชัย
หมู่บ้านกรีนวัลเล่ย์ ถ.บางนา-ตราด

คุณ นุชรัตน์ รุจนวงศ์
หมู่บ้านโอฬาร ถ.นวมินทร์

คุณ ณวพล กาญจนารัณย์
ซ.นวมินทร์72 ถ.นวมินทร์

คุณ พรรณรวี โสมนะพันธ์
ซ.ลาดปลาเค้า24

คุณ สุรวุฒิ วัชราดิลกลุล
ถ.กาญจนาภิเษก

คุณ อนันต์ สูจิฆระ
ซ.ลาดพร้าว1 ถ.ลาดพร้าว

คุณ ช่อเอื้อง ศิริวงษ์ศิลป์
ถ.กรุงเทพกรีฑา


บริษัท บัดดี้โฮม จำกัด
17/158 ถนน.สุขาถิบาล1-วังหิน แขวง.ลาดพร้าว เขต.ลาดพร้าว กทม. 10230
โทร : 02-942-0471 , 02-942-0472 แฟกซ์ : 02-942-0473

New Home Design